Privatlivspolitik for SES

 logo3x

PRIVATLIVSPOLITIK FOR SENIOR ERHVERV SØNDERJYLLAND (I DET EFTERFØLGENDE BENÆVNT SES)

Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken: 01. juli 2018.


Senior Erhverv Sønderjyllands (SES) dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er dvendige.


Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

SES er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson:    John Becker (formand)

Adresse:             Nørreport 10, 2s., 6200 Aabenraa

CVR:                  32572650

Telefonnr.:          +45 30 66 48 02

Mail:                  kontorvagten@senior50.dk


Behandling af personoplysninge

Vi behandler lgende personoplysninger

Medlemsoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:
 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse-, telefonnummer og e-mailadresse.

Her indsamler vi oplysninger

 • Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde indhentes/modtages oplysningerne fra andre kilder:
 • Herunder   Senior Erhverv Danmark
 • Senior Erhverv Danmark Medlemsdatabase.

 Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.


Lovlige grunde til behandling er særligt:

Foreningens, berettigede, legitime interesser i at behandle dine oplysning

 • Interesseafvejningsreglen
 • At det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig og vedtægternes bestemmelser om foreningens aktiviteter

Formålet:

 1. Formål med behandling af medlemsoplysninger:
 • Foreningens drift og medlemshåndtering.
 • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning af projekter

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling, samt bekendtgørelser fra Styrelsen for
 • Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR.dk)

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med drift og administration af foreningen sker der videregivelse af oplysninger om adresser til Senior Erhverv Danmarks Medlemsdatabase i nødvendigt øjemed.


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Medlemmer:

Vi opbevarer dine personoplysninger i den periode hvor medlemskabet er løbende, og der sker sletning af alt medlemskabet når medlemskabet ophører hos SES.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en berettiget anmodning om at rettet eller slettet i dine personoplysninger, gennemfører vi ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid ldende privatlivspolitik vil være tilgængelig vores websted.

Information cookies

Denne hjemmeside anvender cookies. Vi anvender cookies til at samle statistik. Med din godkendelse af cookies forsvinder cookieinformationen. Oplysningerne i statistikken er anonyme og bliver ikke koblet til den enkelte bruger. SLETNING AF COOKIES - Brug følgende link: http://www.minecookies.org/cookiehandtering/